Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) oraz Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puck na lata 2007-2013,
wraz z załącznikami: Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Puck oraz Systemem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Puck.

Program jest kontynuacją oraz rozszerzeniem zadań realizowanych w gminie Puck od 1997 roku.

ROZDZIAŁ II

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cele strategiczne:

 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
 4. Zwiększenie skutków  rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. Zwiększenie świadomości społecznej motywującej do leczenia,
 6. Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu,
 7. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.


Cele operacyjne:

 1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych,
 2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem,
 3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkohol (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ III

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Punkt Pomocy Rodzinie:
  a) konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy z zakresu psychologii,
  b) konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy z zakresy psychiatrii,
  c) porady prawne;d) utrzymanie (czynsz, sprzątanie, telefon, połączenia internetowe);
 2. Działania  wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.
 3. Ponadpodstawowa pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Puck w ośrodkach zajmujących się
  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.


Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Puck.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne w Zespołach Szkół na terenie gminy Puck
 3. Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, dysfunkcyjnych – doposażenie
  (w tym: zakup mebli, środków czystości, filmów do aparatów, wykonanie odbitek zdjęć, zakup artykułów sportowych, papierniczych, gier, zabawek, itp.,
  pokrycie kosztów przesyłki), koszty utrzymania )(energia, ogrzewanie, wywóz szamba, opłata za połączenia internetowe), zajęcia (wyjazdy do kina, na basen,
  biwaki, teatru, itp., koszty przejazdów i wstępy), dożywianie (zakup artykułów spożywczych), wynagrodzenia oraz ubezpieczenie wychowawców.
 4. Pomoc psychologiczna  dzieciom uczęszczającym do świetlic opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy oraz ich rodzinom.
 5. Remonty świetlic (zakup materiałów, opłata za wykonanie prac remontowych, naprawczych).
 6. Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w czasie wakacji i ferii w miejscach zamieszkania
  dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami.
 7. Zespół Interdyscyplinarny (wydatki bieżące)


Zadanie 3.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy
  (współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Pucku) oraz poradnictwo (Punkt Pomocy Rodzinie).
 2. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kursy, szkolenia, konferencje).

 

Zadanie 4

Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1. Organizowanie badań, sondaży, diagnoz i ekspertyz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych, zasobów oraz efektów podejmowanych działań.
 2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć,
  organizowanych dla osób, które deklarują gotowość podjęcia pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych
  albo są aktualnie zatrudnieni w tego typu placówkach.
 3. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych programów oraz przedstawień  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 4. Organizowanie szkoleń dla rodziców.
 5. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii oraz współudział
  w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki (przede wszystkim: Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – zakup materiałów, nagród,
  artykułów spożywczych, organizacja spotkania Kapituły Trzeźwego Umysłu)
 6. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość alkoholu,
  narkotyków oraz „dopalaczy” (m.in. Program Nauki Pływania, organizacja Dnia Dziecka, wycieczki dla dzieci organizowane przez szkoły, kluby kultury, sołectwa, itp.)
 7. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych  (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki, prenumerata czasopism, itp.)
 8. Szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi
  oraz z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
 9. Krakowska Akademia Profilaktyki – Bon edukacyjny 2012.
 10. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy.
 11. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
  (kampanie edukacyjne, współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców, szkolenia dla kierowców)


Zadanie 5

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

1. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

 

Zadanie 6

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
(kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Wejherowie)

 1. Pokrycie kosztów sądowych
 2. Pokrycie kosztów poniesionych na sporządzenie opinii lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia
  (psycholog, psychiatra).

 

Zadanie 7

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zadanie 8

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji społecznej.

ROZDZIAŁ IV

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1.  Inspektor ds. profilaktyki alkoholowej.
 2.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  oraz Regulamin określający zasady funkcjonowania w zakresie:a) koordynowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  na terenie Gminy,b) przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy,c) występowania z wytyczeniem priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,d) wydawania opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami Rady Gminy, będących podstawą do uzyskania  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,e) współpraca z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 3.  Inne podmioty, którym zlecone są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ V

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji.
 2. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji (kursy, szkolenia, konferencje).
 3. Wydatki bieżące (doposażenie pomieszczenia Komisji, zakup artykułów papierniczych, sprzętu nagłaśniającego, komputerowego i fotograficznego,
  opłata za wsparcie techniczne oraz hosting strony internetowej Komisji, delegacje, itp.).

ROZDZIAŁ VI

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie, które ustala się na wysokości:

 • 230 zł. (brutto) – przewodniczący
 • 200 zł. (brutto) – członek

za posiedzenie.

Komisja będzie zbierać się dwa razy w miesiącu. Spotkanie może być dodatkowo zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, o ile wynikną pilne potrzeby.

Na posiedzeniach prowadzone są rozmowy z osobami  uzależnionymi i współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy,
kompletowane się dokumenty do Sądu Rejonowego, Prokuratury, Policji oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku,
wydawane są opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i uchwałami Rady Gminy Puck
oraz opiniowane są pisma od instytucji działających na terenie Gminy dotyczące przyznawania funduszy na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Komisja przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych.
Za jednorazowy udział  członka Komisji w kontroli co najmniej 2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonej w jednym dniu,
naliczać się będzie, dodatkowo 100 zł. (brutto).

Podstawą wynagrodzenia są protokoły z posiedzeń wraz z listą obecności lub protokoły z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków Gminnej Komisji realizowane są ze środków budżetu Gminy
przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie.

ROZDZIAŁ VII

 Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1.  Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe
  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.  Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 3.  W 2012 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 295.000 zł.
 4.  Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 2.  Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje inspektor ds. alkoholowych
  wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy.

 

Program do pobrania