Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck na rok 2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Gminy Puck na rok 2017

I.     PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492)
 6. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2012 – 2018
 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020 (Uchwała Rady Gminy Puck nr XLV/32//14 z dnia 09.04.2014 r.)

II.    WSTĘP

            „Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.

W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej” (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależniających stanowią obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Szkody wynikające z jego nadużywania występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość.

Picie alkoholu w dalszym ciągu postrzegane jest jako swoisty sposób na życie, na rozwiązywanie problemów. Należy stwierdzić, że alkohol we wszystkich jego postaciach jest łatwo dostępny i nie ma problemu z jego nabyciem. Istotny jest również fakt nasilania się zjawiska systematycznego picia oraz zwiększenia picia wśród młodzieży, jak również ścisły związek między wczesną inicjacją alkoholową a spożywaniem dużych ilości alkoholu, zażywania narkotyków i przestępczością.

Używanie alkoholu jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. Zależność pomiędzy stanem nietrzeźwości sprawcy a stosowaniem przez niego agresywnych zachowań podkreślają członkowie rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Problem uzależnienia od alkoholu jest znaczący zarówno w skali kraju, jak również w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dlatego też, obowiązek podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gminy.

 III.   SKALA PROBLEMU

            Według wyliczeń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, problem uzależnienia dotyczy ok. 2% mieszkańców Polski. 4% Polaków to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika. Identyczny odsetek dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholików. 5% populacji kraju to osoby pijące szkodliwe, zaś około 66% członków rodzin alkoholików (zarówno dorosłych jak i dzieci) stają się ofiarami przemocy domowej.

            Przeprowadzone w 2014 roku, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, badania pokazują, że 24,7% respondentów doświadczyło co najmniej jednej z form przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej). Ankietowane osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie stwierdziły, że najczęstszą okolicznością towarzyszącą przemocy jest alkohol. Ponadto z badań wynika, że przemocy fizycznej częściej doświadczają dzieci i młodzież, których rodzice nadużywają alkohol.

            Pod koniec roku 2013, Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa przeprowadziło badania diagnostyczne zagrożeń społecznych na terenie Gminy Puck.

Na podstawie tej diagnozy powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020, która poza Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 jest podstawą do określenia głównych kierunków działań w ramach lokalnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Puck na rok 2017.

W badaniu osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak bezrobocie i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków, przemoc domowa czy hazard.

W badaniu młodych mieszkańców uwzględnione zostały takie obszary jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, przemoc rówieśnicza oraz domowa, hazard oraz inne ryzykowne zachowania.

Badaniem zostali objęci ponadto pracownicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Wyniki badań zawarte w Diagnozie Lokalnych Zagrożeń Społecznych – Gmina Puck 2013 są do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku oraz u Inspektora ds. alkoholowych Urzędu Gminy Puck

IV.   DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uchwałą Nr XVII/67/08 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustanowiono na terenie Gminy limit punktów sprzedaży:

 • poza miejscem sprzedaży – 65
 • w miejscu sprzedaży – 35

Na dzień 30.11.2016 r. liczba punktów sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w Gminie Puck przedstawia się następująco:

 • sklepy – 55 (z czego 52 posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa);
 • punktu gastronomiczne – 16 (z czego 10 posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa);

Jak wynika z przedstawionych danych jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Puck przypada (średnio) na 355 mieszkańców.

V.  ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY PUCK

Program realizowany będzie we współpracy z:

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Puck
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku
 • Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Pucku
 • Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • Powiatową Komendą Policji w Pucku
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
 • placówkami oświatowymi
 • placówkami służby zdrowia
 • organizacjami pozarządowymi
 • osobami fizycznymi i prawnymi

VI.   CELE

Cele strategiczne Programu to:  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują,  rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi oraz wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych w życiu.

Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, określoną w art.2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Cele operacyjne obejmujące profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

 1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych,
 2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem,
 3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkohol (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu
 7. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
 8. Zwiększenie skali działalności informacyjnej.

VII.  ZADANIA PROGRAMU

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowane poprzez:

 1. Działalność Punktu Pomocy Rodzinie Gminy Puck w Pucku, w którym odbywają się darmowe dla mieszkańców naszej Gminy porady prawne oraz  konsultacje z zakresu psychologii i psychiatrii dla osób uzależnionych, współuzależnionych (osób dorosłych, dzieci i młodzieży) oraz ofiar przemocy rodzinie (utrzymanie, wyposażenie pomieszczeń Punktu oraz wynagrodzenie i ubezpieczenie osób zatrudnionych).

Główne zadania Punktu to:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udzielenie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.

 2. Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu   poprzez współpracę z ośrodkami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dofinansowanie ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy).

3. Poszerzenie i udoskonalenie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność;

4. Finansowanie lub dofinansowanie programów: ograniczania picia alkoholu, dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem oraz pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową, realizowanych w placówkach leczenia uzależnień od alkoholu.

 5. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba porad udzielonych przez psychologów w Punkcie Pomocy Rodzinie
 • liczba porad udzielonych przez psychiatrę w Punkcie Pomocy Rodzinie
 • liczba porad prawnych udzielonych w Punkcie Pomocy Rodzinie
 • liczba mieszkańców Gminy korzystających z pomocy w okolicznych ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz w placówkach leczenia uzależnień

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:

 1. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Puck.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w szkołach na terenie gminy Puck
 3. Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie istniejących oraz nowo powstających gminnych świetlic opiekuńczo-wychowawczych (gminnych świetlic wsparcia dziennego) – doposażenie, koszty utrzymania (energia, opał, dostęp do internetu, palacz, konserwator, odbiory inspektoratu sanitarnego oraz straży pożarnej), remonty i naprawy, zajęcia na miejscu i w terenie (zagospodarowanie czasu), dożywianie, wynagrodzenia i ubezpieczenie wychowawców świetlic.
 4. Aktywne uczestnictwo w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy (przede wszystkim współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Pucku) oraz poradnictwo prawne (Punkt Pomocy Rodzinie)
 5. Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 6. Kontynuację działalności grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.
 7. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
 8. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck (kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podnoszenie kwalifikacji, wynagrodzenia, bieżąca działalność wynikająca z regulaminu Komisji).
 9. Organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązujących procedur związanych z przemocą w rodzinie.
 10. Zakup i rozprowadzenie druków Niebieskich Kart oraz publikacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba dzieci uczestniczących w warsztatach psychologicznych prowadzonych na terenie szkół
 • liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych na terenie szkół
 • liczba dzieci zapisanych do świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem profilaktycznym
 • liczba rodzin objęta procedurą Niebieskiej Karty
 • liczba oraz frekwencja kobiet uczęszczających na spotkania grupy wsparcia
 • liczba odbytych spotkań członków Gminnej Komisji
 • liczba rozmów interwencyjno – motywujących przeprowadzonych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • liczba wniosków skierowanych przez Gminna Komisję do Sądu Rejonowego w Wejherowie w temacie przymusowego leczenia odwykowego
 • liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Zadanie 3

Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez:

 1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć,  organizowanych dla osób, które deklarują gotowość podjęcia pracy w gminnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (gminnych świetlicach wsparcia dziennego) albo są aktualnie zatrudnieni w tego typu placówkach.
 2. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek przedstawień  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
 4. Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych oraz szkoleń, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia.
 6. Prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
 7. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej[1], które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój.
 8. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej[2] adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców.
 9. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej[3].
 10. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków oraz „dopalaczy” (spektakle, zawody sportowe, festyny, konkursy, imprezy tematyczne, itp.).
 11. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy.
 12. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych  (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki, prenumerata czasopism, itp.).
 13. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu.
 14. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych (kampanie edukacyjne, współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców, szkolenia dla kierowców).
 15. Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu.
 16. Wdrażanie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie[4] i szkodliwie[5].

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba osób przeszkolonych z rozbiciem na poszczególne szkolenia
 • liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach oraz w przedstawieniach profilaktycznych
 • liczba akcji edukacyjnych (kampanie lokalne i ogólnopolskie)

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba instytucji działających na terenie Gminy Puck promujących abstynencję i zdrowy styl życia

Zadanie 5

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Wejherowie)

 1. Pokrycie kosztów sądowych
 2. Pokrycie kosztów poniesionych na sporządzenie opinii lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia (psycholog, psychiatra).

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego w Wejherowie w temacie przymusowego leczenia odwykowego przez Gminna Komisję
  • liczba sporządzonych opinii przez lekarzy biegłych sądowych

Zadanie 6

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zadanie 7

Zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia.

 

VIII.  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PUCK

 1. Wójt Gminy Puck powołuje Komisję oraz zatwierdza jej regulamin działania.
 2. Do zadań Komisji należy, w szczególności:
 • koordynowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  na terenie Gminy,
 • zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych, m. in. poprzez przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy,
 • występowanie z wytyczeniem priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami Rady Gminy, będących podstawą do uzyskania  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpraca z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

3. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie, które ustala się na wysokości:

 • 250 zł. (brutto) – przewodniczący
 • 200 zł. (brutto) – członek

za posiedzenie.

4. Komisja będzie się spotykać dwa razy w miesiącu. Dodatkowe spotkanie może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, o ile wyniknie uzasadniona potrzeba.

5. Na posiedzeniach prowadzone są rozmowy z osobami  uzależnionymi i współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy, kompletowane są dokumenty w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku, wydawane są opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i uchwałami Rady Gminy Puck oraz opiniowane są pisma od instytucji działających na terenie Gminy dotyczące przyznawania funduszy na działania związane z profilaktyką uzależnień.

6. Komisja przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych. Za jednorazowy udział  członka Komisji w kontroli co najmniej 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonej w jednym dniu, naliczać się będzie, dodatkowo do wynagrodzenia za posiedzenia –  200 zł. (brutto).

7. Komisja przeprowadza wizytacje w zakresie realizacji gminnych programów profilaktycznych. Za udział członka Komisji w wizytacji lub wizytacjach przeprowadzonych w jednym dniu, naliczać się będzie dodatkowo do wynagrodzenia za posiedzenie – 200 zł. (brutto).

8. Komisja przeprowadza wizje lokalne w ramach weryfikacji poprawności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do zapisów Uchwały Nr XVII/67/08 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Za udział członka Komisji w wizji lokalnej co najmniej 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonej w jednym dniu, naliczać się będzie dodatkowo do wynagrodzenia za posiedzenie – 200 zł. (brutto).

 9. Podstawą wynagrodzenia są protokoły z posiedzeń wraz z listą obecności, protokoły z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych lub protokoły z wizytacji.

 10. Wypłata wynagrodzenia dokonana będzie na podstawie list wypłat w kasie Urzędu Gminy Puck lub na pisemny wniosek członka Komisji, przelewem na wskazane konto.

 11. Wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków, utrzymanie i doposażenie (meble, sprzęt komputerowy, artykuły papiernicze, spożywcze, druki, itp.)  Gminnej Komisji realizowane są ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie.

IX.   ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA

 1. Głównym źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 3. W 2017 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 300.000 zł.
 4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy na drodze zarządzenia.

 

X.      KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

 1. Systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji Gminnego Programu.
 2. Systematyczne sprawdzanie zadań pod względem jakości, czasu oraz efektywności.
 3. Sporządzanie raz w roku (do 31 marca 2018 r.) sprawozdania z wykonania Programu, przez inspektora ds. alkoholowych, zawierającego informacje dotyczące ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, liczby przeprowadzonych i/lub dofinansowanych form w ramach poszczególnych działań, liczby osób objętych poszczególnymi działaniami, liczby podmiotów, z którymi nawiązano współpracę.
 4. Wójt Gminy Puck sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 

 

 

 


[1] profilaktyka ukierunkowana na całe populacje; działania profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych; ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój; działania uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji młodych dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym; przykładem profilaktyki uniwersalnej są programy opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi;

[2] profilaktyka ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka,; działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego; działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do danej grupy; profilaktyka selektywna jest działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym;

[3] profilaktyka ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub NSP bądź problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające kryteriów diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych; przykładem profilaktyki wskazującej są interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub eksperymentujących z narkotykami; niektóre działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych (np. działania edukacyjne i prawne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem tych substancji)

[4] picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasu) niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony.

[5] wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu; aby rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu, opisany wzorzec picia powinien utrzymywać się przez co najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy; robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie szkodliwe w następujący sposób: picie szkodliwe to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości ponad 40 g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 60 g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu 210 g lub więcej w tygodniu przez kobiety i 350 g i więcej w tygodniu przez mężczyzn; jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w ciąży, matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze.