RODO

OŚWIADCZENIE

Ja, niej podpisany oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminu Puck, ul. 10 Lutego 29 84 – 100 Puck
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Osoba, która zgłosiła się z problemem.
Podstawą przetwarzania są

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Odbiorcami danych osobowych są Prokuratura, Sądy, Zespół Interdyscyplinarny, biegli sądowi
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji wynikającej z przepisów prawa. – 10 lat.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Decyzje dotyczące przetwarzania nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.