Świąteczny konkurs dla świetlic opiekuńczo – wychowaczych

Wójt Gminy Puck

oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck

ogłaszają konkurs pod tytułem:

NAJCIEKAWSZA KARTKA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNA


Cele konkursu:

Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.

Pielęgnowanie i rozwijanie tradycji świątecznych.

Rozwój osobisty wychowanków świetlic.

Zaspokojenie potrzeby wspólnoty i akceptacji.

Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Rozwijanie umiejętności manualnych

Termin konkursu:   listopad – grudzień 2014

 

Zasady uczestnictwa:

Do konkursu zapraszamy wszystkie dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Puck.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w dowolnej technice graficznej, zawierającą motyw kojarzący się ze świętami Bożego Narodzenia lub Nowym Rokiem.

Kartki zgłoszone do konkursu mogą zawierać życzenia.

Wykonane kartki nie mogą mieć autora zespołowego oraz nie mogą przekraczać formatu A4.

Do prac należy dołączyć dane personalne autora : imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres świetlicy. Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

Kategorie wiekowe:  od 5 do 7 lat; od 8 do 11 lat, powyżej 12 roku życia.

Termin składania prac wraz ze zbiorczymi kartami zgłoszeniowymi (załącznik) w Urzędzie Gminy Puck (pokój nr 42) upływa dnia 12 grudnia br. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania jako materiału wystawowego.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

Ocena:

Oceny prac dokona jury składające się z przedstawicieli Organizatorów.

Autorzy trzech najciekawszych kartek, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.

Świetlice, z których dzieci zajmą pierwsze miejsca, otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia br., a wyniki zostaną opublikowane w przeciągu 7 dni na stronie internetowej www.gkrpa.gmina.puck.pl

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2015 r.  w Urzędzie Gminy Puck. O terminie wręczenia nagród Świetlice zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.